Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Statut  
 

STATUT
Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów OTW
z dn. 27.04.1997r.
wraz ze zmianami na podstawie Uchwały Nr l z dn. 25.07.2004r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków-Delegatów OTW.

 

Rozdział I.

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie zwane w dalszym ciągu „Towarzystwem".

§ 2.

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Ostróda.
2. Terenem działalności jest obszar kraju i w ramach integracji europejskiej obszar poza jego granicami.
3. Towarzystwo może tworzyć koła wędkarskie w terenie, działające na zasadzie regulaminu wewnętrznego.
4. Towarzystwo może być członkiem innego stowarzyszenia w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.

§ 3.

Towarzystwo ma osobowość prawną.

§ 4.

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
Formę zatrudnienia określa Zarząd Towarzystwa.
2. Towarzystwo ma własną pieczęć z napisem.

Rozdział II.

Ceł działania oraz przedmiot jego działania.

§ 5.

Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom w tym Członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie i krzewienie wśród nich umiłowania przyrody, zaznajamianie z zasadami gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej i działania na rzecz ochrony przyrody, rozwoju krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego oraz działania w celu restytucji zanikających gatunków ryb.
W działaniach statutowych Towarzystwo będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w zakresie ochrony wód.

 

§ 6.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie idei wędkowania przed władzami i instytucjami tak krajowymi jak i w ramach integracji europejskiej instytucjami zagranicznymi oraz współpracę z nimi;
2. organizowanie terenowych kół Towarzystwa;
3. prowadzenie i popieranie działalności mającej na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z dziedziny wędkarstwa oraz ochrony środowiska naturalnego, popularyzowanie
wśród społeczności idei i działalności Towarzystwa;
4. krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży;
5. organizowanie sportu i turystyki wędkarskiej;
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7. ekologie i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochronę wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami;
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9. prowadzenie działalności gospodarczej, jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochód w całości przeznacza się na działalność statutową Towarzystwa;
10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozdział III.

Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki.

§ 7.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. wspierających,
4. honorowych.

§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, która ukończyła 16 lat i uznaje Statut oraz wniosła stosowne opłaty.
2. Członkiem, uczestnikiem Towarzystwa może być osoba w wieku poniżej lat 16-tu, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
Członkom-uczestnikom nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, działająca za pośrednictwem swoich przedstawicieli, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów na wniosek Zarządu Towarzystwa osobom, które położyły wybitne zasługi dla Towarzystwa,
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia przysługujące członkowi zwyczajnemu, zawarte w §11 Statutu i zwolniony jest od świadczeń członkowskich,

§ 9.

L O przyjęciu do Towarzystwa członków zwyczajnych i uczestników decyduje Zarząd Koła na podstawie otrzymanych deklaracji.
2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie złożonych deklaracji Zarząd Towarzystwa lub Zarząd Koła Towarzystwa w zależności od tego, gdzie złożona została deklaracja
członka wspierającego.

§ 10.

1. Prawo wstąpienia do Towarzystwa nie przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 3
/trzech/ lat były karane przez Sąd powszechny za naruszenie przepisów prawnych z zakresu rybołówstwa, ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
2. W przypadku odmowy przyjęcia do OTW, osobie ubiegającej się przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu Koła do Zarządu OTW.

§ 11.

l .Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1/ uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i brać czynny udział w działalności Towarzystwa;
2/ wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa na zasadach określonych
w niniejszym Statucie;
3/ wysuwać postulaty i wnioski do Zarządu Towarzystwa, poddawać jego działalność krytyce, zwracać się z pytaniami i wnosić skargi;
4/ korzystać z wszystkich urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd;
5/ uprawiać wędkarstwo w wodach udostępnionych do wędkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6/korzystać z ubezpieczenia zbiorczego członków Towarzystwa w razie wypadku podczas wykonywania czynności wędkarskich objętych ubezpieczeniem.
2. Członkowie uczestniczy i członkowie wspierający mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym i honorowym za wyjątkiem praw wyborczych,
3. Członek wspierający ma prawo wglądu w politykę finansową i w uchwały władz Towarzystwa o ile oprócz składek członkowskich wnosi dotacje finansowe.

§ 12.

Członek Towarzystwa ma obowiązek:
I. przestrzegać postanowień Statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał Zarządu Towarzystwa, stać na straży dobrego imienia Towarzystwa i wędkarstwa. Sumiennie wykonywać zadania, które zostaną powierzone mu przez władze Towarzystwa, ochraniać mienie Towarzystwa jako wspólne dobro wszystkich członków;
2. pogłębiać wiedze i praktykę wędkarską przez czynny udział w szkoleniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
3. opłacać regularnie składki członkowskie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca maja danego roku;
4. brać czynny udział w pracach Towarzystwa, w tym uczestniczyć w walnych zgromadzeniach, dbać o dobre imię Towarzystwa;
5. przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Wymienione w pkt. pktl-5 obowiązki dotyczą również członków, uczestników,

§ 13.

1. Członek Towarzystwa naruszający obowiązki określone w §12 pkt l i 5 może być ukarany przez Sąd Koleżeński Towarzystwa jedną z następujących kar:
l/upomnienia,
2/ nagany,
3/ nagany z ostrzeżeniem,
4/ cofnięcia zezwolenia na wędkowanie na wodach Towarzystwa na okres jednego roku,
5/ zawieszenia w prawach członka na okres od l roku do 2 lat,
6/ wykluczenia z Towarzystwa.
2. Kary wymienione w ust. l pkt. 4 i 5 mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres l roku.
3. Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości przepisów Statutu bądź przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym, zobowiązać do na­prawienia wyrządzonej szkody, oraz wyznaczyć określony, szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej,
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I-szej instancji, członek ma prawo odwołania się w terminie 14-dniowym od daty doręczenia mu orzeczenia, do Sądu Koleżeńskiego wyższej instancji, którego orzeczenie jest ostateczne.
5. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. l pkt l, 2 i 3 następuje po upływie l roku od ich orzecznictwa. Zatarcie kar, o których mowa w pkt 4 i 5 może nastąpić w 2 /dwa/ łata po ich upływie na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego
na wniosek zainteresowanego.
6. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa, może nastąpić po upływie 3 /trzech/ lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu, za zgodą Zarządu Towarzystwa, po zasięgnięciu opinii Koła, którego wykluczony był członkiem.

§ 14.

Członkostwo ustaje w wyniku :
1.rezygnacja zgłoszone na piśmie Zarządowi Koła Towarzystwa;
2. nieopłacenia składki rocznej z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Koła Towarzystwa uzna zwłokę za usprawiedliwioną;
3. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4. rozwiązania się Towarzystwa.

§ 15.

Członek Towarzystwa może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa danego szczebla organizacyjnego.

Rozdział IV.

Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa.

§ 16.

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków-Delegatów
2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami, władzą Towarzystwa jest Zarząd OTW.
3. Organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna OTW.
4. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Sąd Koleżeński OTW.
5. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków.
6. W okresie między walnymi zgromadzeniami, władzą Koła jest Zarząd Koła.
7. Organem kontrolnym Koła jest Komisja Rewizyjna Koła.
8. Organem orzekającym w sprawach członkowskich Koła jest Sąd Koleżeński Koła.
9 . Kadencja władz oraz organów kontrolnych i orzekających trwa 4 lata i jest równoczesna. Mandaty Członków - Delegatów na Walne Zgromadzenie są ważne w okresie kadencji.
10. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów.
l/ Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.
2/ Władze wyższego szczebla mogą zawiesić lub uchylić uchwały władz niższego szczebla naruszające przepisy prawa, Statutu OTW lub przepisy Towarzystwa wydane na jego podstawie.
11. Wybory dla wszystkich władz i organów odbywają się w głosowaniu tajnym.
Walne Zgroma­dzenie Członków- Delegatów może opowiedzieć się za głosowaniem jawnym zwykłą większością głosów.
12. Władze i organa Towarzystwa wybierane są spośród członków - delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, posiadających prawa wyborcze.
13. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo uzupełnienia składów z tym, że liczba członków dokooptowanych do poszcze­gólnych organów i Zarządu nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących
z wyboru. W innym przypadku, w ciągu 3 m-cy zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów celem dokonania wyborów uzupełniających.
14. Władze i organa Towarzystwa mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności.
15. Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów Towarzystwa oraz Walne Zgromadzenie Członków Koła władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
16. Towarzystwo może powołać spośród swoich członków Koła Wędkarskiego, które będą pracowały w oparciu o Statut i Uchwały Władz Towarzystwa.
17. Koła mogą powoływać spośród swoich członków sekcje na zasadach określonych
 w regulaminie Koła.
18. Towarzystwo lub Koła Towarzystwa mogą powoływać kluby zainteresowań spośród członków Towarzystwa, na zasadach określonych „ Regulaminem Klubu"
19. Towarzystwo do prowadzenia spraw związanych z gospodarką rybacką może powołać jednostkę gospodarczą oraz pełnomocnika do prowadzenia spraw finansowych.
20. Władze i organa wyższych szczebli organizacyjnych sprawują nadzór nad władzami
i organami niższych szczebli.
l/ W razie stwierdzenia bezczynności lub działania niezgodnego z prawem, władze wyższych szczebli mają prawo zawieszenia lub odwołania części lub całych składów władz i organów niższych szczebli.
2/ Zarząd OTW na swoim plenarnym posiedzeniu może postawić wniosek o rozwiązaniu Koła, bądź powołania innego Koła w miejsce rozwiązanego.

§ 17.

1. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w §12 ust. l i 5 powołany jest Sąd Koleżeński.
2. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego niższego szczebla może być poddane rewizji przez Sąd Koleżeński wyższego szczebla na umotywowany wniosek Zarządu OTW lub przewodniczą­cego Sądu Koleżeńskiego OTW, oraz na wniosek obwinionego zaopiniowany przez Zarząd OTW.
Wniosek może być złożony jeden raz, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 6 m-cy od uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Regulamin postępowania w sprawie przewinień Towarzystwa uchwalony jest na wspólnym posiedzeniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 18.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajne
2. nadzwyczajne.

§ 19.

W Walnym Zgromadzeniu Członków - Delegatów uczestniczą:
1. z głosem decydującym delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenie członków Kół.
2. z głosem doradczym członkowie i organów OTW o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 20.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą;
1. uchwalanie porządku i regulaminu obrad;
2. ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Towarzystwa;
3. określanie zasad podziału składki członkowskiej, opłat za wędkowanie i wpisowego;
4. rozpatrywanie wniosków Zarządu Towarzystwa oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa sprawozdań oraz planów gospodarczych i finansowych;
6. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
7. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
8. wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa
i zasad rozdysponowania posiadanego majątku;
10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów Statutowych Towarzystwa.

§ 21.

1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie ma miejsce o ile liczba członków Towarzystwa jest większa niż 300 osób / zapis ust. l skutkuje w przypadku zachowania przez OTW struktury jednoszczeblowej/.
2. Zarząd Towarzystwa zwołuje zwyczajne sprawozdawcze Zgromadzenie corocznie,
a sprawo­zdawczo-wyborcze co 4 lata.
3. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków- delegatów co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 22.

1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 1/10 ilości członków Towarzystwa lub 1/3 ilości Członków- Delegatów w terminie 3 m-cy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków-Delegatów Towarzystwa odbywają się na zasadzie określonych dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów podejmuje uchwały
w sprawach, do rozpatrzenia, których zostały zwołane.

§ 23.

Zarząd Towarzystwa realizuje zadania Statutowe Towarzystwa i za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków - Delegatów.

§ 24.

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 9-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków - Delegatów.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zwołanym najpóźniej w ciągu 7 dni od wyborów, wybiera spośród swoich członków Prezydium w składzie:
- prezes,      
- dwóch wiceprezesów,
- sekretarz,
- jeden członek Prezydium,
- skarbnik.

§ 25.

Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na Kwartał.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy tworzenie warunków rozwoju wędkarstwa
i prawi­dłowego funkcjonowania Towarzystwa, a w szczególności:
1. kierowanie pracą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. rozwijanie wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa,
4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków- Delegatów, o których mowa w § 21 ust. 1,
5. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków- Delegatów,
6. uchwalanie preliminarza budżetowego i planów gospodarczych Towarzystwa, oraz przedstawianie tych materiałów Walnemu Zgromadzeniu Członków – Delegatów,
7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa i ich przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków- Delegatów,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i opłat za wędkowanie, jak również negocjowanie opłat za wędkowanie z użytkownikami innych wód,
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania oraz zbywania majątku, stanowiącego własność Towarzystwa,
10. podejmowanie uchwał o powoływaniu nowych lub likwidacji istniejących Kół Towarzystwa,
11. uchylanie uchwał podejmowanych przez władze niższych szczebli, niezgodnych ze statutem OTW i przepisami prawa,
12. wydawanie przepisów w zakresie gospodarki finansowej, obrotu majątkiem Towarzystwa i sposobem jego administrowania,
13. sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
14. powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa,
15. realizacja zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej OTW.

§ 27.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków - Delegatów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz.

§ 28.

1. Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
l/ kontrolowanie działalności Towarzystwa- statutowej, organizacyjnej i finansowej,
2/ kontrolowanie zgodności uchwał Zarządu z Uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3/ występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Towarzystwa i żądanie wyjaśnień
w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości,
4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków- Delegatów i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa,
5/ wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków Koła lub członków-delegatów Towarzystwa,
6/ sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższego szczebla.
2. Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działalność Towarzystwa w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej OTW mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach władz Towarzystwa wszystkich szczebli organizacyjnych.
4. Komisja Rewizyjna OTW dla wypełniania swoich zadań, może powoływać biegłych rewidentów i ekspertów.

§ 29.

Sąd Koleżeński składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów. Członkowie Sądu Koleżeńskiego ze swego grona wybierają przewodni­czącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 30.

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Czlorków- Delegatów.

§ 31.

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy przeciwko członkom pełniącym funkcję z wyboru
w Zarządzie i organach Towarzystwa oraz Zarządach i organach Kół Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński OTW orzeka w zespołach trzyosobowych z których jedna, wyznaczona przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego OTW jest przewodniczącym zespołu.
3. Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego OTW działającego jako pierwsza instancja w składzie trzyosobowym, rozpatruje Sąd Koleżeński OTW w zespołach pięcioosobowych.
4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego OTW wydane w zespołach pięcioosobowych w Ilgiej instancji są ostateczne.
5. Sąd Koleżeński OTW jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich Kół OTW.

Rozdział V.

Koła Towarzystwa.

§ 32.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło powołane na podstawie uchwały Zarządu OTW.
2. Koło nie może liczyć mniej niż 15 członków Towarzystwa.
3. Koła mogą zrzeszać swoich członków poprzez sekcje.

§ 33.

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków dzieła się na zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W razie zdekompletowania składów władz i organów Kół w trakcie kadencji, ma zastosowanie postanowienie jak w § 16 ust. 13.
4. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
l/ na żądanie Zarządu OTW,
2/ na podstawie własnej uchwały,
3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
4/ na wniosek 2/4 liczby członków Koła.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których rozpatrzenia zostało powołane.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła biorą udział wszyscy członkowie Koła.
6. W Kołach wielosekcyjnych, w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział delegaci wybrani na zebraniach Sekcji wg regulaminu ustalonego przez Zarząd OTW.

§ 34.

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła,
2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,
3. wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła,
4. wybór delegatów na Zjazd Delegatów OTW w liczbie i formie ustalonej przez Zarząd OTW,
5. uchwalanie planu działalności oraz budżetu Koła.

§ 35.

1. Zarząd Koła składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:
- prezesa,
- jednego - dwóch wiceprezesów,
- sekretarza,
- skarbnika,
- gospodarza Koła.
3. Zarząd Koła zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 36.

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Koła należy:
l. przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji;
2. organizowanie sportowej i turystycznej działalności wędkarskiej;
3. organizowanie ochrony wód przed kłusownictwem, zanieczyszczeniami i innymi szkodami;
4. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa w wykonywaniu przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania i ochrony wód;
5. administrowanie majątkiem Towarzystwa powierzonym Kołu lub nabytym przez Koło, zaciąganie zobowiązań do wysokości środków własnych;
6. opracowywanie projektów planu pracy i preliminarza budżetowego;
7. pozyskiwanie młodzieży, systematyczne szkolenie członków w zakresie znajomości Statutu, Ustawy o rybactwie śródlądowym, zasad i technik wędkowania, popularyzację wiedzy o gospodarce rybackiej i ochronie przyrody;
8. powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Koła;
9. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

§ 37.

Szczegółowe zasady powoływania i rozwiązywania sekcji oraz zakres ich działania ustala Zarząd Koła na podstawie ramowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Towarzystwa.

§ 38.

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i z-cę przewodniczącego.
1. Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1/ kontrolowanie statutowej, organizacyjnej l finansowej działalności Koła;
2/ występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu
Koła i żądanie wyjaśnień dotyczących zakresu działalności określonej w pkt l;
3/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła i występowania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.
3. Komisja Rewizyjna Koła może kontrolować działalność Koła w każdym okresie wg uznania, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 40.

1. Sąd Koleżeński Koła składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła.

§ 41.

Sąd Koleżeński Koła orzeka w zespołach trzyosobowych. Jednego z członków zespołu orzekającego, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła wyznacza na przewodniczącego zespołu. 

§ 42.

Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom Koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach Koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa, 

§ 43.

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze. Dochody
z działalności gospodarczej Towarzystwa służą realizacji celów statutowych.

§ 44.

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. wpisowe, składki i opłaty za wędkowanie,
2. dotacje i darowizny,
3. inne dochody z działalności Towarzystwa.
4. subwencje i zapisy.

§ 45.

1. Gospodarka majątkiem i funduszami prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki wszystkich szczebli organizacyjnych Towarzystwa,
2. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej:
3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§ 46.

l. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Towarzystwa peł­niących funkcje: prezesa, wiceprezesów i skarbnika Zarządu Towarzystwa.
2. W odniesieniu do Kół Towarzystwa stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu l.

Rozdział VII.

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.

§ 47.

1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów większością głosów zgodnie z § 16 ust 15.
Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.
2. Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków - Delegatów większością jak w ust. l.
3. W przypadku rozwiązania Koła OTW, majątek będący w jego dyspozycji przejmuje Zarząd Towarzystwa.

§ 48.

W razie rozwiązania się Towarzystwa jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów uchwała podjętą zwykłą większością głosów.

§ 49.

Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub w sprawach spornych, decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie Członków- Delegatów.

 

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u